Интересен пропуст е направен на последната реклама на мобилниот оператор Vip. Имено, на рекламата на сликовит начин е прикажана дополнителната вредност на кредит што ја добивате доколку се решите да користите т.н. е-ваучер за дополнување. Но, визуелната репрезентација е математички некоректна, како што и може да се види од приложената слика.

На овој начин гледачот на рекламата е практично измамен, бидејќи му се сугерира на поголема од реалната вредност на придобивките со коишто би се стекнал со користењето на т.н. е-ваучер. Поедноставно кажано нему му се покажува дека добива повеќе од тоа што навистина му следува.

Пропустот може да е направен намерно и ненамерно. Намерно бил направен зашто немало простор каде да се смести текстот „10%“ и тој да биде доволно голем за да биде забележлив. Ненамерно бил направен зашто никој не се сетил да пресмета дали, делот кон кој се сугерира како на добивка, ја отсликува реалната вредност.