Анализирајќи ги достапните константи во WordPress открив неколку, што значително влијаат на брзината со која WordPress работи. Па, да споделам…

COMPRESS_CSS

„COMPRESS_CSS“ го овозможува (true) или го оневозможува (false) компресирањето на каскадните стилови (CSS) пред да бидат испратени до клиентот.

COMPRESS_SCRIPTS

„COMPRESS_SCRIPTS“ го овозможува (true) или го оневозможува (false) компресирањето на скриптите (JS) пред да бидат испратени до клиентот.

CONCATENATE_SCRIPTS

„CONCATENATE_SCRIPTS“ го овозможува (true) или го оневозможува (false) спојувањето на каскадните стилови (CSS) и скриптите (JS), во еден пакет, пред да бидат компресирани.

ENFORCE_GZIP

„ENFORCE_GZIP“ овозможува (true) или оневозможува (false) GZIP-компресија на датотеките што се кешираат.

SAVEQUERIES

„SAVEQUERIES“ овозможува (true) или оневозможува (false) чување на кверињата од базата во $wpdb->queries, со цел поедноставно поправање на потенцијални грешки – читај дебагирање. Корисно за веб-сајтови на кои се работи во развојна околина, но непотребно на јавни.

За да ги поставите овие константи, отворете го „wp-config.php“ – сместен во коренот на директориумот на WordPress – и вметнете ги следните вредности.