Расчистувајќи низ подрум, најдов две интересни илустрирани детски сликовници од 1983 година, од првото издание „Книги со поими“ на Душанка Кољевиќ, Славојка Блечиќ и Томислав Ракочевиќ, а илустрирано од Миланка и Лазо Средановиќ.

  • Уредник и стручно мислење: Војин Анчиќ.
  • Заедничко издание: ИРО „Вук Караџиќ“ – Белград, НИШРО „Дневник“ – Нови Сад и НИШРО Вараждин.
  • За издавачите: Слободан Ѓуриќ, Владислав Стефанов и Бранко Храшчанец.
  • Печати НИШРО Вараждин 1983.
  • Тираж: 5.000

Книгите се печатени двострано и се превиткуваат, така што на една книга има две лица кои содржат илустрации на различна тема. Двете книги што ги најдов се насловени: „Живот во градот и Живот на село“ и „Зима и есен и Пролет и лето“.

Ги споделувам во прилог на овој напис, а достапни се и за преземање подолу.

ПРЕЗЕМАЊЕ: Книги со Поими – Пролет и лето

ПРЕЗЕМАЊЕ: Книги со Поими – Зима и есен

ПРЕЗЕМАЊЕ: Книги со Поими – Живот на селоПРЕЗЕМАЊЕ: Книги со Поими – Живот во градот