Откако ја ослободи Java, Sun Microsystems го обнови развојниот пакет NetBeans со верзијата 5.5 и започна светска кампања за едукација на масите и уште поголема популаризација на Java. Во тој контекст понудена е услугата „Нарај го твоето бесплатно NetBeans worldTour CD“. Истата услуга функцуонира и во Македонија или можеби требаше, за Македонија. Моето CD стигна […]