написи : WordPress : RSS

Приказ на написи по хронолошки редослед.


How to modify YARPP cache type to improve WordPress performance

YARPP is a great WordPress plugin and I use it whenever related posts functionality is required on a WordPress website. The plugin has its own caching mechanism which improves performance most of the time. Sometimes, however, it can cause a lot of performance issues, especially when used with other object caching plugins such as Hyper […]

Забрзајте го WordPress со неколку константи

Анализирајќи ги достапните константи во WordPress открив неколку, што значително влијаат на брзината со која WordPress работи. Па, да споделам… COMPRESS_CSS „COMPRESS_CSS“ го овозможува (true) или го оневозможува (false) компресирањето на каскадните стилови (CSS) пред да бидат испратени до клиентот. COMPRESS_SCRIPTS „COMPRESS_SCRIPTS“ го овозможува (true) или го оневозможува (false) компресирањето на скриптите (JS) пред да […]

How to extend the usability of TinyMCE in WordPress?

Recently I had a chance to work on a WordPress website that required extended functionality of the visual editor in WordPress. The rich text editor in WordPress is actually an implementation of TinyMCE – the platform independent web based Javascript HTML WYSIWYG editor. It is very easy to extend the functionality of TinyMCE in WordPress, […]

WordPress 3.0 на македонски јазик

Би сакал да искажам јавна критика на последната надградба на македонскиот превод за WordPress. Не знам од кои причини, авторот на последниот превод внесува радикални измени во локалето и во целост ја занемарува работата на претходните преведувачки тимови, што со години придонесувале за локализацијата на WordPress. WordPress Македонија е проект започнат на 15. Јануари, 2010 […]