Убеден сум дека има технички можности Македонски Телеком значително да го подобри квалитетот на услугите за пакетите од 3 Max, но тоа упорно не го прави.

Сакам да поставам неколку, според мене, сосема издражни прашања:

  1. Зошто, Македонски Телеком не ја зголеми брзината на врската на корисниците на MaxTV, за опсег, колкав што му е потребен на медија приемникот, за да работи оптимално? Зошто наместо да ги опслужува корисниците на MaxTV со 10 Mbps (технички ~8,7 Mbps) по приклучок, не го прошири опсегот до 14 Mbps?
  2. Зошто Македонски Телеком на своите реклами продава брзини до 10 Mbps, кога технички тоа не е возможно, па тие брзини не одат, како што имам пишано и погоре, над ~8,7 Mbps? Нели е тоа мамење?
  3. Зошто Македонски Телеком упорно повторува дека 0800 12345 е број за техничка поддршка што е достапен 24 часа, постојано, кога тоа не е случај? Ако бројот е отворен за повици, а повик не може да се воспостави во 80% од 24 часа, дали и тогаш корисниците имаат на располагање 24-часовна техничка поддршка?
  4. Зошто Македонски Телеком не ги вклучува (или исклучува) дополнителните пакети со услуги по автоматизам? Зошто да се чека на корисниците да го побараат тоа, кога тие услуги се платени и треба да бидат достапни? Зарем не е проблем што може да се случи корисник и понатаму да плаќа за услуга, што му следува бесплатно преку некој дополнителен пакет? Што ако дојде до тоа?
  5. Зошто Македонски Телеком не овозможи трајно поставување на превод по канал, за MaxTV? И Panta Rei има пишувано на оваа тема.