Република Македонија е мултиетничка држава, а не држава на два етникуми.

Во последно време, произволното толкување на Охридскиот рамковен договор создава навистина големи проблеми во работата на институциите и создава нетпреливост помеѓу припадниците на различните етнички заедници – главно помеѓу Македонците и Албанците.

За симболите и знамињата

Со поставувањето на албанското знаме во Кичево, ДУИ (Демократска унија за интеграција), намерно или не, изгледа го прекрши Охридскиот рамковен договор, во кој што, инаку, е регулирана употребата на симболите на заедниците.

7. Изразување на идентитетот

7.1. Во однос на симболите, непосредно до симболот на Република Македонија, локалните власти ќе ја имаат слободата на предната страна од локалните јавни објекти да постават симболи со кои се обележува идентитетот на заедницата која што е во мнозинство во општината, со почитување на меѓународните правила и примени.

Согласно претходниот член, припадниците на албанската етничка заедница можат да го истакнуваат симболот на заедницата единствено заедно со симболот на државата Република Македонија. Никако самостојно.

Заради тоа поставувањето на албанското знаме Е ПРОВОКАЦИЈА што не треба да остане премолчена. Бесмислени се говорите на извесни политички фигури, што тврдат дека тоа не е провокација и, е нешто што и претходно се случило.

Во никој случај не сметам дека знамињата треба да бидат отстранети со употребата на сила или пак да бидат отстранети по секоја цена. Доколку сме се согласиле дека ќе го почитуваме и спроведуваме Охридскиот рамковен договор, тоа и треба да го правиме од сите страни. Затоа, покрај албанските знамиња задолжително треба да се постави и знамето на Република Македонија.

На страна од тоа, лично сметам дека знамињата се апсолутно бескорисни, се злоупотребуаат за манипулирање со јавното мислење и никако не го подобруваат животот во Република Македонија.

За Јазикот наспроти јазиците

Уште една важна работа наведена во Охридскиот рамковен договор е што во Република Македонија, службен јазик не е САМО македонскиот. Некои македонски политичари што го немаат прочитано Охридскиот рамковен договор тврдат дека службен јазик на Републиката е само македонскиот – нешто, што се користи за манипулација со јавноста и подгревање на меѓуетнички тензии.

6. Образование и употреба на јазиците

6.1. Во однос на основното и средното образование, наставата ќе се изведува на мајчините јазици на учениците, а истовремено во цела Македонија ќе се применуваат унифицирани стандарди за академските програми.

6.2. Финансирање од страна на државата ќе се обезбеди за високо образование на јазиците на кои што зборуваат најмалку 20 проценти од населението во Македонија, а врз основа на посебни спогодби.

6.3. При уписот на државните универзитети на нови студенти, кои припаѓаат на заедници кои не се мнозинско население во Македонија, ќе се применува принципот на позитивна дискриминација се додека уписот правично не го одрази составот на населението во Македонија.

6.4. Низ цела Република Македонија и во нејзините меѓународни односи службен јазик е македонскиот јазик.

6.5. Кој било друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од населението, исто така, е службен јазик, , како што е овде образложено. Во органите на Република Македонија, кој било службен јазик различен од македонскиот може да се употребува во согласност со законот, како што понатаму е елаборирано во Анекс Б. Кое било лице што живее во единица на локална самоуправа во која најмалку 20% од населението зборуваат службен јазик различен од македонскиот, може да употребува кој било службен јазик за да комуницира со регионалната канцеларија на централната влада, надлежна за таа општина; таквата канцеларија, ќе одговори на тој јазик, дополнително на македонскиот. Кое било лице може да употребува кој било службен јазик за да комуницира со главна кацеларија на централната влада, кој ќе му одговори на тој јазик, дополнително на македонскиот.

6.6. Во однос на локалната самоуправа, во општините каде одредена заедница сочинува најмалку 20% од населението на општината, јазикот на таа заедница ќе се употребува како службен јазик, дополнително на македонскиот. Во однос на јазиците на кои зборуваат помалку од 20% од населението во општината, локалните власти демократски ќе одлучат за нивна употреба во јавните тела.

6.7. Во кривични и граѓански судски постапки на кое било ниво, обвинетото лице или која било страна ќе има право на превод на државен трошок на сите постапки, како и на документи во согласност со соодветни документи на Советот на Европа.

6.8. Кои било лични документи на граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот, исто така, ќе бидат издадени на тој јазик, дополнително на македонскиот јазик, во согласност со законот.

Во согласност со претходните правила, обраќањето на г-динот Фатмир Бесими пред питомците на Воената академија, мислам дека НЕ беше провокација, под услов да нема разлика помеѓу службен и официјален јазик на Република Македонија. Многу медиуми го искористија овој настан за манипулација со јавноста, а истото го направија и многу македонски политичари.

ПРЕЗЕМИ: Охридски рамковен договор