Кога јас бев дете, многу популарна беше „Бушава Азбука“ и сѐ што доаѓаше со неа.

Дарко Марковиќ и Оливера Николова своевремено имаат изработено фантастична илустрирана џиновска сликовница „АБВ“, којашто се плашам дека речиси сигурно оди во заборав. За тоа да не се случи набрзо, еве ја во прилог на овој напис за слободно прегледување, а ако сакате, можете и да ја преземете како PDF.

Библиотека „РОСИЦА“

НИПРО „Нова Македонија“
Директор:
Радослав Огњановски

Издавач:
ООЗТ Редакција „Детска радост“
Директор и главен уредник:
Петре Бакевски

Одговорен уредник, дизајн
и ликовно-графичко обликување:
Александар Цветкоски

Лектура и коректура:
Здравко Ќорвезировски

Рецензенти:
д-р Никола Петров
д-р Натка Мицковиќ

Сликовницата е издадена како програмска активност на Републичката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата.

Печат и целосна реализација во погоните
на НИПРО „Нова Македонија“ ООЗТ Печатница, Скопје 1987

Тираж: 5.000

© Детска радост, Скопје, Југославија

Жал ми е што толку многу доцниме со дигитализацијата на нашето културно наследство, но во исто време сум многу среќен што сум јас зачувал оваа сликовница и колку толку останала неоштетена.

Сликано со мобилен телефон и со низок квалитет.

Споделете.